هاست اشتراکی

پلن 1
 • ٥٠ مگابایت فضا
 • ٣ گیگ پهنای باند
 • - فزودن دامنه
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
 • Ovh فرانسه محل دیتا سنتر
پلن 2
 • ١٠٠ مگابایت فضا
 • ٥ گیگ پهنای باند
 • - افزودن دامنه
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
 • Ovh فرانسه محل دیتا سنتر
پلن 3
 • ٢٥٠ مگابایت فضا
 • ٧ گیگ پهنای باند
 • ١ افزودن دامنه
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
 • Ovh فرانسه محل دیتا سنتر
پلن 4
 • ٥٠٠ مگابایت فضا
 • ١٠ گیگ پهنای باند
 • ٢ افزودن دامنه
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
 • Ovh فرانسه محل دیتا سنتر
پلن 5
 • ١٠٠٠ مگابایت فضا
 • ١٥ گیگ پهنای باند
 • ٤ افزودن دامنه
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
 • Ovh فرانسه محل دیتا سنتر
پلن 6
 • ٢٠٠٠ مگابایت فضا
 • ٢٥ گیگ پهنای باند
 • ٦ افزودن دامنه
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
 • Ovh فرانسه محل دیتا سنتر
پلن 7
 • ٥٠٠٠ مگابایت فضا
 • ٦٠ گیگ پهنای باند
 • ١٠ افزودن دامنه
 • Cpanel x٣ کنترل پنل
 • Ovh فرانسه محل دیتا سنتر